Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894683

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 marca 2011 r.
II SA/Wa 1804/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Sędzia WSA - Jacek Fronczyk Sędzia WSA - Andrzej Góraj Protokolant - specjalista Aleksandra Weiher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2011 r. sprawy ze skargi J. R. na postanowienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia i umorzenia postępowania pierwszej instancji - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.