Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
II SA/Wa 1793/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi B. B. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu (...) postanawia - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na rzecz adwokata A. Z. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) w tym: tytułem opłaty - kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy)

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. II SA/Wa 1793/14 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał Skarżącej B. B. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Na tej podstawie po wystąpieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...) na pełnomocnika Skarżącej została wyznaczona adwokat M. S.

Pismem z 13 maja 2015 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...), z uwagi na śmierć pełnomocnika wyznaczyła zastępcę adw. A. Z.

Na rozprawie w dniu 16 lipca 2015 r. 2015 r. aplikant adwokacki P. K. działający z upoważnienia adwokat A. Z. wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego. We wniosku tym zawarł oświadczenie, że opłaty za udzieloną pomoc prawną nie zostały zapłacone ani w całości ani w części. Ponadto oświadczył, że ze Skarżącą rozmawiał trzy razy telefonicznie i jeden raz na godzinę przed rozprawą.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm., dalej - "rozporządzenie").

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest uchwała Zarządu Dzielnicy (...) w przedmiocie odmowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu (...). Zatem wpis sądowy ma charakter wpisu stałego i został określony na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w "innej sprawie", wynosi 240 zł Stosownie natomiast do § 19 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Decydując o kwocie wynagrodzenia referendarz sądowy miał na uwadze rodzaj i charakter sprawy zawisłej przed sądem, oraz jej przebieg, a także czynności, które pełnomocnik podjął w sprawie.

W niniejszej sprawie aplikant adwokacki P. K. działający z upoważnienia pełnomocnika ustanowionego w sprawie przeglądał akta sprawy w dniu 17 lutego 2015 r., uczestniczył w rozprawie w dniu 16 lipca 2015 r., a także - jak wynika z protokołu rozprawy - trzykrotnie kontaktował się ze Skarżącą telefonicznie oraz rozmawiał z nią na godzinę przed rozprawą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 250, art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.