Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2018 r.
II SA/Wa 1776/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.C. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...) sierpnia 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego zwolnienia ze służby postanawia: - odrzucić skargę -.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 września 2018 r. Pan S. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...) sierpnia 2018 r. dotyczącego utrzymania w mocy Postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z (...) lipca 2018 r. nr (...) w sprawie odmowy wszczęcia postępowania wydania decyzji administracyjnej zwolnienia ze służby.

W skardze zarzucił postanowieniu obrazę przepisów art. 138 p.1 k.p.a. w zw. z art. 144 k.p.a. w zw. z art. 61a p.1 k.p.a. poprzez ich błędne zastosowanie przez organy administracji tj. Dyrektora Izby Skarbowej w P. i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i uznanie, iż w jego przypadku powinna zostać wydana decyzja o zwolnieniu ze służby. Skarżący wydanemu postanowieniu zarzucił obrazę przepisów art. 2, 7, 32 ust. 1, art. 60, art. 77 ust. 2, art. 78 Konstytucji poprzez jego nierówne traktowanie i nie wydanie mu decyzji o zwolnieniu ze służby, pozbawienie go statusu funkcjonariusza i pozbawienie go prawa do dochodzenia naruszonych wolności i praw na drodze sądowej. W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, iż w administracji celnej pracował od maja 1994 r. i był funkcjonariuszem Służby Celnej od dnia mianowania w 2000 r., zaś od 1 marca 2017 r. pełnił służbę w stopniu starszego aspiranta i stanowisku starszego specjalisty w Służbie Celno-Skarbowej w Wydziale (...) Izby Administracji Skarbowej w P. W dniu (...) maja 2017 r. Pan S. C. otrzymał propozycję pracy w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej w P., którą przyjął i jego stosunek służbowy został przekształcony w stosunek pracy na podstawie przepisu art. 171 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.).

Pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. skarżący wezwał Dyrektora Izby Administracyjnej w P. do wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwolnienia ze służby Celno-Skarbowej z powodu wcześniejszego mianowania do służby i w celu możliwości prawnej kontroli tej decyzji.

Pismem z dnia (...) lipca 2018 r. Izba Administracji Skarbowej w P. poinformowała skarżącego o przedstawieniu mu na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.) propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej w P., którą skarżący przyjął. Izba Administracji Skarbowej w P. podniosła także iż, przekształcenie stosunku pracy nastąpiło automatycznie na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 171 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.) i nie wymagało wydania odrębnej decyzji administracyjnej, nawet jeśli wcześniej funkcjonariusz miał nawiązany stosunek służbowy na podstawie mianowania. Organ powołał się m.in. na art. 171 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.) zgodnie z którym, w przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia lub pełnienia służby, z dniem określonym w propozycji, dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony lub stosunek służby w służbie przygotowawczej albo stałej - przekształca się odpowiednio w stosunek pracy albo służby w Służbie Celno-Skarbowej, odpowiednio na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony, mianowania do służby przygotowawczej albo służby stałej.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na pismo Dyrektora Izby Skarbowej w P. z (...) lipca 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zwolnienia ze służby Celno-Skarbowej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zaskarżonej decyzji z (...) lipca 2018 r. zarzucił obrazę przepisu art. 61a § 1 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż postępowanie administracyjne nie może zostać wszczęte oraz obrazę przepisów art. 2,7,32 ust. 1, art. 60 i art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez dyskryminacyjne potraktowanie jego osoby poprzez nie wydanie decyzji o zwolnieniu go ze służby i nie otrzymania propozycji służby.

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej po rozpoznaniu zażalenia utrzymał w mocy Postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z (...) lipca 2018 r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zwolnienia ze służby. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podniósł, iż w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne nie może zostać wszczęte z powodu braku materialnoprawnej podstawy rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Skarżący otrzymał propozycję zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej w P. i przyjęcie propozycji zatrudnienia funkcjonariusza spowodowało przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, iż podstawą prawną działania Izby Administracji Skarbowej w P. były przepisy art. 165 ust. 7 w zw. z art. 171 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.). Zgodnie z art. 165 ust. 7 ww. ustawy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości był zobowiązany do złożenia odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie do dnia 31 maja 2017 r., pisemnej propozycji określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględniała posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowego miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 171 ust. 1 ww. ustawy w przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby, z dniem określonym w propozycji, dotychczasowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony albo stosunek służby w służbie przygotowawczej albo stałej - przekształca się odpowiednio w stosunek pracy albo służby w Służbie Celno-Skarbowej, odpowiednio na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony, mianowania do służby przygotowawczej albo służby stałej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podniósł także, iż Pan S. C. na podstawie ww. przepisów został pracownikiem Izby Administracji Skarbowej w P., zaś przedstawienie pisemnej propozycji zatrudnienia nie miało charakteru administracyjnego i nie miały do niego zastosowania przepisy k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Pojęcie "interes prawny" użyty w art. 50 § 1 p.p.s.a. obejmuje co do zasady swoim zakresem pojęcie interesu prawnego z art. 28 k.p.a., który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem interes prawny do wniesienia skargi będą miały przede wszystkim strony postępowania administracyjnego, w toku którego został wydany akt administracyjny.

Skarżący nie posiada interesu prawnego w żądaniu wydania decyzji o zwolnieniu go ze służby, gdyż byłoby to dla niego niekorzystne. Poza tym, skarżący przyjął propozycję pracy z Izby Administracji Skarbowej w P. i jego stosunek pracy przekształcił się na podstawie art. 171 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.) z mianowania w stosunek pracy na umowę o pracę.

W sprawie tej pismem z 3 lipca 2018 r. Izba Administracji Skarbowej w P. odmówiła wszczęcia postępowania administracyjnego wydania decyzji o zwolnieniu ze służby. Postanowieniem z (...) sierpnia 2018 r. Szef Krajowej Izby Administracji Skarbowej znak: (...) utrzymał w mocy Postanowienie Izby Administracji Skarbowej w P. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania.

W przedmiotowej sprawie organy słusznie uznały, iż w przedmiotowej sprawie z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte na podstawie art. 61a § 1 k.p.a., gdyż do tej sprawy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wszczęcie postępowania na wniosek strony może nastąpić wówczas, gdy zawarte we wniosku żądanie dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej w drodze decyzji. Sprawa przekształcenia stosunku pracy nastąpiła na podstawie na podstawie art. 171 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 Nr 1948 z późn. zm.), nie zaś na podstawie decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym sprawa ta nie należy do właściwości sądu administracyjnego na podstawie art. 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), zaś skarga jest niedopuszczalna na podstawie art. 58 § 1 pkt 1) i 6) w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.)

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i pkt 6 i § 3 w zw. z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.