Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894649

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 marca 2011 r.
II SA/Wa 1767/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz.

Sędziowie WSA: Andrzej Kołodziej (spraw.), Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi I.P. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie uznania za zdolnego do zawodowej służby wojskowej - kategoria Z oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.