Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1714/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. B. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w sprawie ze skargi D. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia: - oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 października 2007 r. (data stempla pocztowego) D. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie ze skargą skarżący wniósł wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Stosownie do art. 61 § 1 cytowanej ustawy możliwe jest udzielenie ochrony tymczasowej jedynie w odniesieniu do takich aktów i czynności organów administracji publicznej, które objęte są zakresem kontroli działalności administracji publicznej, sprawowanej przez sądy administracyjne. W zakresie postępowania egzekucyjnego przedmiotem skargi do sądu administracyjnego mogą być jedynie wydane w tym postępowaniu postanowienia, na które służy zażalenie (art. 17 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). Oznacza to, że sąd może wydać orzeczenie o wstrzymaniu wykonania tylko w zakresie takiego postanowienia. Żądanie zaś wstrzymania postępowania egzekucyjnego nie może zostać uwzględnione, ponieważ nie jest ono objęte zakresem kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne (por. postanowienie NSA z 24 lutego 2005 r. sygn. akt OZ 1592/04, niepubl.)

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wniosek za niedopuszczalny i na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.