Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2008 r.
II SA/Wa 1714/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Grochowska-Jung, Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia - sprostować z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1714/07 w ten sposób, że zawarte w pkt 1 sentencji wyroku wyrazy "Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej" zastąpić wyrazami " Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1714/07 w sprawie ze skargi D. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) oraz stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości.

W punkcie 1 przedmiotowego wyroku w wyniku oczywistej omyłki jako organ pierwszej instancji wskazano Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zamiast Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S.

Ze względu na powyższe na podstawie art. 156 § 1 i 2 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.