Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2007 r.
II SA/Wa 171/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. O. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

E. O. skargę na powołaną na wstępie decyzję Prezesa Rady Ministrów wniosła, za pośrednictwem Prezesa Rady Ministrów, w dniu 5 stycznia 2007 r. (dowód - koperta z pieczęcią Urzędu Pocztowego w P. z datą 5 stycznia 2007 r. - w aktach sprawy).

Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 4 grudnia 2006 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych).

Tym samym zestawiając datę doręczenia decyzji z datą wniesienia skargi, stosownie do treści art. 53 § 1 powołanej powyżej ustawy, należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu (ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 3 stycznia 2007 r.).

W tym stanie rzeczy na mocy art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 cytowanej ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.