Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2008 r.
II SA/Wa 1709/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bronisław Szydło.

Sędziowie WSA: Adam Lipiński, Asesor Sławomir Antoniuk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. T. o wyłączenie sędziów: Joanny Kube, Stanisława Marka Pietrasa i Janusza Walawskiego od orzekania w sprawie ze skargi W. T. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2007 r., nr (...) w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 maja 2008 r. W. T. wniósł o wyłączenie od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1709/07 trzech sędziów Wydziału II Orzeczniczego Wojewódzkiego Sądu Administracynego Warszawie, tj. Joanny Kube, Stanisława Marka Pietrasa i Janusza Walawskiego. W uzasadniu wniosku skarżący podniósł, iż wyznaczeni do rozpoznania sprawy z jego skargi sędziowie nie powołali na świadka Prezydenta W. oraz nie uzyskali od tego organu pisma skarżącego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie jego zatrudnienia. Stanowi to dowód na "fałszowanie" każdej sprawy ze skargi wnioskodawcy zawisłej w Wydziale II tego Sądu.

Sądziowie, w stosunku do których W. T. wiósł wniosek o wyłączenie, złożyli w dniach 4 - 6 czerwca 2008 r. oświadczenia, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki wymienone w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyłączające ich od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SA/Wa 1709/07, a także między nimi a skrżącym nie zachodzi stosunek osobisty, który mógłby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności (art. 19 powołanej ustawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo o postępownaiu przed sądami administracyjnymi, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Przyczyna wskazana przez skarżącego we wniosku o wyłączenie sędziów od orzekania w niniejszej sprawie, sprowadzająca się w istocie do nieuwzględnienia wniosków dowodowych strony i nie stanowi przesłanki do wyłączenia objętych tym wnioskiem sędziów. Może natomiast stanowić zarzut skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku wydanego w sprawie.

Skoro W. T. nie wskazał i nie uprawdopodobnił we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. jakichkolwiek okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności ww. sądziów w tej sprawie, a wymienieni we wniosku skarżącego sędziowie oświadczyli, iż okoliczności takie po ich stronie nie występują, to brak jest podstaw do uznania, że wniosek ten jest zasadny. Wobec powyższego Sąd stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie nie występują okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziów.

Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 19, 21 i art. 22 Prawa o postępowaniu przed sądami adminustracyjnymi, orzekł jak w sentencji.