Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1699/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Malicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: przyznać W. K. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W. K. - w toku postępowania w sprawie z jej skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 25 października 2007 r. (doręczone w dniu 2 listopada 2007 r.), skarżąca w dniu 7 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego), złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wypełniony formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, wskazując, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu skarżąca podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I., który wynosi 447 zł netto miesięcznie od października 2007 r.

Skarżąca oświadczyła ponadto, że posiada dom o wielkości 60 m 2, w którym mieszka oprócz niej jeszcze jedna rodzina, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, oraz nieruchomość rolną o wielkości 97 arów, której właścicielem jest K. K. Skarżąca wskazała, że ponosi między innymi koszty związane z utrzymaniem domu oraz leczeniem - pozostaje pod stałą kontrolą onkologa.

Do wniosku została dołączona kopia decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I. z dnia (...) września 2007 r. o zmianie wysokości zasiłku stałego oraz kopie faktur: za gaz - za okres od 21 sierpnia do 13 października 2007 r. w wysokości 147,44 zł oraz za energię elektryczną - za październik 2007 r. na kwotę 151,87 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, że - w niniejszym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - na skarżącej nie ciąży obowiązek poniesienia jakichkolwiek kosztów sądowych.

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi W. K. jest decyzja Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, utrzymująca w mocy decyzję o odmowie przyznania jej świadczenia w drodze wyjątku. Oznacza to, że w niniejszej sprawie skarżąca z mocy prawa zwolniona jest całkowicie z obowiązku wnoszenia opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków. Z uwagi na powyższe, rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie jest zbędne.

Natomiast należało zbadać, czy jest zasadny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego.

Zgodnie z art. 262 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy o przyznaniu prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Dlatego należy uznać, że stosownie do art. 245 § 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie adwokata. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W niniejszej sprawie skarżąca przesłała wniosek na urzędowym formularzu w terminie wyznaczonym przez Sąd. Ze złożonego formularza wynika, że w chwili obecnej sytuacja materialna oraz zdrowotna skarżącej jest niezwykle trudna i nie pozwala na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla jej koniecznego utrzymania.

Jedynym źródłem dochodów skarżącej jest zasiłek stały z pomocy społecznej, wynoszący od października 2007 r. 447 zł. Należy stwierdzić, że jest to kwota, która nie wystarcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb, zwłaszcza, że skarżąca leczy się onkologicznie.

W związku z powyższym trzeba uznać, iż w niniejszej sprawie skarżąca wykazała, że spełnia przesłanki do ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dlatego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 254 § 1, 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz w związku z art. 262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.