Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1696/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. W. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1696/07 postanawia - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

B. W. w dniu 5 listopada 2007 r. (data stempla pocztowego) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1696/07 z jej skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) sierpnia 2007 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym z zastrzeżeniem § 2. Stosownie zaś do art. 141 § 2 tej samej ustawy w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie nie ogłoszono na rozprawie ani nie doręczono skarżącej wyroku oddalającego skargę, nie rozpoczął biegu termin przewidziany przez powołany przepis art. 141 § 2 cyt. ustawy. Zatem złożony w dniu 5 listopada 2007 r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1696/07 jest przedwczesny. Wobec treści powołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. należy wyjaśnić skarżącej, że termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1696/07 zacznie biec jedynie, jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyda wyrok oddalający skargę w tej sprawie - po ogłoszeniu tego wyroku.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 141 § 2 i § 3 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.