Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892928

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
II SA/Wa 1680/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sędziowie WSA: Andrzej Góraj, Ewa Marcinkowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Dowódcy Sił Powietrznych z dnia (...) września 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.