Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981719

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1673/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Werpachowska, Sędziowie WSA Ewa Pisula - Dąbrowska (spr.), Janusz Walawski, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi P. P. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.