Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2007 r.
II SA/Wa 1673/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sędziowie WSA: Joanna Kube (spr.), Asesor Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia (...) sierpnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) rozkazem personalnym z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) działając na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odwołał T.B. z delegowania do czasowego pełnienia służby w Z.G. oraz zwolnił go ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dniem 31 sierpnia 2007 r.

W dniu 7 sierpnia 2007 r. T.B. złożył do Szefa ABW wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od tego rozstrzygnięcia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu T.B. podał, że uchybił terminowi bez swojej winy. Wyjaśnił, że dopiero w ostatnim dniu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w godzinach popołudniowych, doręczono mu orzeczenie Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr (...) w W. nr (...) r., które w jego ocenie ma znaczenie dla sprawy zakończonej rozkazem personalnym z dnia (...) lipca 2007 r.

W wyniku rozpatrzenia opisanego wyżej wniosku Szef ABW wydał w dniu (...) sierpnia 2007 r. postanowienie, którym, powołując się na art. 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W uzasadnieniu postanowienia organ podniósł, że T.B. nie uprawdopodobnił braku swojej winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wskazał, że mimo pełnej świadomości upływającego terminu nie podjął żadnych działań w sprawie, jakich można oczekiwać od strony należycie dbającej o swoje interesy. W ocenie organu, wnioskodawca nie spełnił więc jednej z przesłanek wymienionych w art. 58 k.p.a. warunkujących przywrócenie terminu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zatytułowanej "Zażalenie" T.B. zarzucił postanowieniu Szefa ABW z dnia (...) sierpnia 2007 r. naruszenie art. 58 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że uchybienie terminu nastąpiło z jego winy. W uzasadnieniu skargi przywołując opisane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności wskazał, że uchybienie to nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Wyjaśnił, że przed złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej rozkazem personalnym Szefa ABW z dnia (...) lipca 2007 r. chciał skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Było to, jego, zdaniem niemożliwe z uwagi na fakt, iż orzeczenie Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr (...) w W. nr (...) r. otrzymał w godzinach popołudniowych, a dodatkowo był to okres wakacyjno - urlopowy. Wyjaśnia również, że sporządzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga wiadomości specjalnych oraz znajomości stanu sprawy, a co za tym idzie kilkugodzinnego nakładu pracy. Zdaniem skarżącego nie on mógł dokonać tych czynności w dniu 6 sierpnia 2007 r. z uwagi na późną porę.

W odpowiedzi na skargę Szef ABW powołując się na ustalenia faktyczne oraz prawne przedstawione w zaskarżonym postanowieniu wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej.

Innymi słowy, sąd administracyjny nie orzeka co do istoty sprawy w zakresie danego przypadku, lecz kontroluje legalność rozstrzygnięcia zapadłego w tym postępowaniu z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Skarga T.B. analizowana pod tym kątem nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd nie stwierdził bowiem, by organ podejmujący w badanej sprawie rozstrzygnięcie, dopuścił się naruszenia prawa materialnego, ewentualnie przepisów postępowania administracyjnego w stopniu, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 58 § 1 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Stosownie zaś do treści art. 59 § 1 k.p.a. o przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 2).

W doktrynie postępowania administracyjnego przyjmuje się, że brak winy strony zachodzi "tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku" (E. Iserzon (w:) Komentarz IV, 1970, s. 136).

W niniejszej sprawie organ zawarł w rozkazie personalnym z dnia (...) lipca 2007 r. prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozkaz ten został prawidłowo doręczony skarżącemu.

Należy zgodzić się z organem, że skarżący nie uprawdopodobnił, iż nie ponosi winy w uchybieniu terminu, do złożenia środka zaskarżenia od przedmiotowego rozstrzygnięcia, bowiem, jak słusznie organ zauważył, skarżący miał pełną świadomość upływającego terminu, a mimo tego nie podjął działań zmierzających do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie. Charakter okoliczności wskazywanych przez skarżącego jako główna przyczyna uchybienia terminu, nie powodował w ocenie Sądu, że złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było związane z niedającymi się usunąć przeszkodami.

Przede wszystkim należy zauważyć, że stosownie do treści art. 128 k.p.a. odwołanie od decyzji nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Do sporządzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania od decyzji, nie jest więc konieczna pomoc profesjonalnego prawnika. Skarżący zatem, zachowując należytą staranność, mógł wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy sporządzić osobiście i wnieść w terminie zakreślonym przez organ w pouczeniu.

Bez znaczenia jest również okoliczność otrzymania orzeczenia Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr (...) w ostatnim dniu biegnącego terminu. Orzeczenie to zostało wydane bowiem w odrębnym postępowaniu i o ile skarżący uznałby, iż miało ono znaczenie w toczącym się postępowaniu w przedmiocie zwolnienia ze służby, to mógł dążyć do wzruszenia rozkazu w trybie wznowienia postępowania, stosownie do treści art. 145 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku.