Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
II SA/Wa 167/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. P. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Niedopełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych zażalenia jest brakiem formalnym, który może być uzupełniony po wezwaniu wnoszącego zażalenie przez sąd do jego uzupełnienia (vide: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, pod redakcją Tadeusz Wosia, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005 r., str. 582).

Wyjaśnić dodatkowo należy, że sądy administracyjne działają na podstawie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stąd związane są granicami, jakie wyznacza ta ustawa. W przypadku wątpliwości co do charakteru pisma strona, która je wniosła, jest wzywana do wyjaśnienia takich wątpliwości, ale w ramach regulacji wskazanej wyżej ustawy. Sąd nie może zgadywać intencji strony, ale powinien pouczać stronę o możliwościach prawnych działania oraz o konsekwencjach bezczynności lub działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami.

W zażaleniu z dnia 30 maja 2008 r. skarżący wprawdzie wskazał, że wniósł zażalenie na zarządzenie z dnia 19 maja 2008 r. (o pozostawieniu pisma z dnia 28 marca 2008 r. bez rozpoznania), jednak w uzasadnieniu odniósł się wyłącznie do decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) i (...) stycznia 2007 r.

Wobec powyższego Sąd wezwał J. P. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 30 maja 2008 r. (datowanego na 29 maja 2008 r.) poprzez wskazanie: a) orzeczenia, na które wniósł zażalenie, b) czy wnosił o zmianę czy o uchylenie orzeczenia, c) zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący złozył pismo z dnia 16 lipca 2008 r. zatytułowane "zażalenie", w którym wniósł o uchylenie decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2007 r.

Powyższa odpowiedź nie stanowi jednak prawidłowego wykonania wezwania Sądu i uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Ponadto, zażalenie, którego braków formalnych, pomimo wezwania, strona nie uzupełniła, podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.