Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2008 r.
II SA/Wa 1668/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Malicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2008 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego postanawia: przyznać M. K. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego.

Skarżący, po doręczeniu mu ww. orzeczenia, wnioskiem z dnia 19 grudnia 2007 r., złożonym na urzędowym formularzu, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w tej sprawie, wskazując, że nie zgadza się z wydanym przez Sąd orzeczeniem.

We wniosku oraz w dodatkowym oświadczeniu, przesłanym na wezwanie referendarza sądowego, skarżący wskazał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną B. K. oraz dwójką dzieci - J. i M. Na dochód rodziny składa się emerytura wojskowa skarżącego, która wynosi netto 1.064,76 zł oraz wynagrodzenie za pracę pobierane przez żonę skarżącego, w wysokości 815,13 zł netto miesięcznie.

Skarżący oświadczył, że do stałych miesięcznych wydatków rodziny należą opłaty związane z utrzymaniem mieszkania - czynsz - 300 zł miesięcznie, opłaty za gaz (za dwa miesiące) - 172,39 zł, opłaty za energię elektryczną (za dwa miesiące) - 164,34 zł oraz abonament za usługi (...) - RTVK i Internet w kwocie 89,98 zł miesięcznie. Ponadto skarżący podał, że równocześnie spłaca kredyt bankowy w ratach po 234,34 zł miesięcznie i opłaca czesne za niepubliczne liceum ogólnokształcące, do którego uczęszcza jego córka J., w kwocie 170 zł miesięcznie, natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na utrzymanie przez miesiąc całej rodziny.

Skarżący oświadczył też, że oprócz mieszkania o wielkości 46,63 m2 nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Do akt zostały złożone kopie opłaconych rachunków za elektryczność, gaz, czynsz, szkołę, spłatę raty kredytu, usługi (...) a także zaświadczenia o wysokości wypłacanej emerytury wojskowej oraz zaświadczenia o zarobkach.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, że - w niniejszym postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - na skarżącym nie ciąży obowiązek poniesienia jakichkolwiek kosztów sądowych.

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Przedmiotem skargi M. K. jest decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego. Oznacza to, że w niniejszej sprawie skarżący z mocy prawa zwolniony jest całkowicie z obowiązku wnoszenia opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Z uwagi na powyższe, rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie jest zbędne.

Natomiast należało zbadać, czy jest zasadny wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego.

Zgodnie z art. 262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy o przyznaniu prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Dlatego - stosownie do art. 245 § 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie adwokata. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ze złożonego w niniejszej sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że w chwili obecnej sytuacja materialna skarżącego nie pozwala na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i rodziny.

Łączny, miesięczny dochód rodziny wynosi 1.879,89 zł netto.

Z tej kwoty na koszty bieżącego utrzymania mieszkania rodzina wydaje miesięcznie średnio około 558 zł (czynsz 300 zł, energia elektryczna około 82 zł, gaz około 86 zł, abonament RTVK i Internet około 90 zł). Ponadto skarżący spłaca kredyt bankowy w kwocie 234,34 miesięcznie oraz opłaca czesne za szkołę córki w wysokości 170 zł miesięcznie. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że na utrzymanie czteroosobowej rodziny pozostaje około 917 zł miesięcznie.

Jednocześnie ze złożonego wniosku wynika, że oprócz mieszkania rodzina nie posiada innych nieruchomości, oszczędności ani przedmiotów wartościowych.

W związku z powyższym należy uznać, iż w niniejszej sprawie skarżący wykazał, że spełnia przesłanki do przyznania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu.

Dlatego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 254 § 1, 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz w związku z art. 262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.