Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 lutego 2008 r.
II SA/Wa 1664/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku I. K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego postanawia: -wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie I. K. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję tego organu z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, odebranie jej stopnia nauczyciela mianowanego faktycznie zakwestionuje jej wieloletni dorobek pracy z młodzieżą oraz prawdopodobnie spowoduje zakończenie jej pracy w szkole.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W niniejszej sprawie wykonanie decyzji polega na pozbawieniu skarżącej stopnia nauczyciela mianowanego i może spowodować utratę przez nią pracy.

Sąd podkreśla, iż " (...) warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków" (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódak-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer Polska 2006 r., s. 162).

Zdaniem Sądu w niniejszej sytuacji wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować dla skarżącej trudne do odwrócenia skutki.

Ze względu na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.