Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2865535

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
II SA/Wa 1645/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Karolina Kisielewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w (...) z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia związku schorzeń ze służbą wojskową postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J.L. Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr (...) z (...) maja 2019 r. Zaskarżonym orzeczeniem organ orzeczniczy II instancji utrzymał w mocy orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (nr (...))(...) marca 2019 r. stwierdzające brak związku inwalidztwa skarżącego (zwolnionego ze służby wojskowej z dniem (...) stycznia 2009 r.) z czynną służbą wojskową (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289).

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w odpowiedzi na skargę wniosła o jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W zaskarżonym do Sądu orzeczeniu Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w (...) podzieliła stanowisko Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej wyrażone w orzeczeniu z (...) marca 2019 r., że rozpoznane u skarżącego schorzenia, wymienione w tym pkt 1-9 tego orzeczenia (powodujące jego trwałe inwalidztwo) nie pozostają w związku ze służbą wojskową. Skarżący w piśmie z 12 czerwca 2019 r. wniósł skargę do WSA w Warszawie na to orzeczenie, w której podniósł, że jego stan zdrowia ma związek ze służbą wojskową.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że sprawy dotyczące orzeczeń Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie określenia inwalidztwa, związku stwierdzonych schorzeń ze służbą wojskową nie należą do właściwości sądu administracyjnego (np. uchwała składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 27 października 1999 r., sygn. akt III ZP 9/99 (OSNP 2000/5/167), postanowienie NSA z 6 listopada 2000 r., sygn. akt OSA 1/100 (ONSA 2001/2/47), wyrok NSA z 20 marca 2013 r. sygn. akt II OSK 2227/11 (LEX nr 1340228), wyrok WSA w Warszawie z 4 października 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 334/17 (LEX nr 2411902)). Jest to bowiem sprawa z ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 pkt 2, § 3 i § 4 pkt 3 k.p.c.) należąca do właściwości sądów powszechnych (art. 1 i 2 § 1 k.p.c.).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.