Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840431

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2015 r.
II SA/Wa 1626/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2015 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.