Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2008 r.
II SA/Wa 1626/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpatrywanej sprawie na wniosek J. S., postanowieniem z dnia 17 października 2007 r., zostało przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Skarżąca 5 grudnia 2007 r. udzieliła wyznaczonemu przez Okręgową Radę Adwokacką w W. adwokatowi pełnomocnictwa, a następnie, pismem z dnia 28 stycznia 2008 r., wypowiedziała je.

W konsekwencji, postanowieniem z dnia 2 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie, uzasadniając je brakiem możliwości nadania dalszego biegu w sprawie, gdyż strona posiadająca prawo pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, takiego pełnomocnika nie ustanowiła.

W związku ze zmianą przez Okręgową Radę Adwokacką w W. pełnomocnika z urzędu dla J. S. oraz z uwagi na udzielenie pełnomocnictwa nowemu pełnomocnikowi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2008 r. podjął zawieszone postępowanie ze względu na ustąpienie przeszkód powstałych w wyniku cofnięcia pełnomocnictwa.

Następnie na rozprawie w dniu 23 października 2008 r. skarżąca ponownie cofnęła pełnomocnictwo udzielone nowo wyznaczonemu adwokatowi, motywując swoją decyzję brakiem należytego zainteresowania sprawą przez pełnomocnika. Skarżąca również oświadczyła, iż nie otrzymała żadnej pomocy prawnej, ale nie rezygnuje z przyznanego jej prawa pomocy i nadal będzie ubiegała się o zmianę pełnomocnika. W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił odroczyć rozprawę.

Rezygnacja skarżącej z przydzielonej jej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnego pełnomocnika nie pozbawia ją uprawnienia do otrzymywania takiej pomocy. W sytuacji jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania pełnomocnika z urzędu, strona nie jest zmuszona do akceptacji tych poczynań. Jednak Sąd nie ma możliwości ingerencji w wybór pełnomocnika, nie ma wpływu na przyjęte przez niego stanowisko w sprawie. Pozbawiony jest również możliwości ingerencji w relacje pomiędzy mocodawcą a jego pełnomocnikiem.

Natomiast w sytuacji, gdy strona posiada prawo do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, ale nie korzysta z niego i również nie rezygnuje z tego prawa, to nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Zgodnie zaś z treścią art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W konsekwencji powtórnego wypowiedzenia pełnomocnictwa przez skarżącą sprawie nie można nadać dalszego biegu, ponieważ strona posiadająca prawo do bycia reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika, takiego pełnomocnika nie ustanowiła.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 w zw. z art. 131 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.