Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2007 r.
II SA/Wa 1619/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. N. z dnia (...) sierpnia 2007 r. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. N. wniósł skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. stwierdzającą nieważność decyzji tego organu z dnia (...) kwietnia 2007 r. Powodem, dla którego stwierdzono nieważność decyzji z (...) kwietnia 2007 r. był fakt, że podpisała ją osoba nie mająca właściwego upoważnienia wymaganego przez art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie uznając, że stwierdzenie nieważności decyzji z (...) kwietnia 2007 r. było konieczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności konieczne jest określenie przedmiotu skargi M. N. z (...) sierpnia 2007 r. Skarżący został wezwany do określenia tego przedmiotu poprzez wskazanie numeru i daty wydania kwestionowanej decyzji, przedstawiono mu także chronologiczne zestawienie decyzji wydanych przez poszczególne organy, a dotyczących jego zasiłku przedemerytalnego (wezwanie z dnia (...) października 2007 r., k. 35 akt sądowych). W wykonaniu tego wezwania skarżący jednoznacznie i wyraźnie podał, że przedmiotem skargi jest decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z (...) czerwca 2007 r. (k. 36 akt sądowych). Tymczasem, jak przypomniano skarżącemu, poszczególne organy wydawały następujące decyzje w jego sprawie:

1. W dniu (...) stycznia 2007 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję odmawiającą uchylenia swojej decyzji z (...) lutego 2006 r.

2. W dniu (...) kwietnia 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję z (...) stycznia 2007 r. Skarżący wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Wa 1292/07.

3. W dniu (...) czerwca 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej stwierdził nieważność decyzji z (...) kwietnia 2007 r.

4. W dniu (...) czerwca 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej utrzymał w mocy decyzję z (...) stycznia 2007 r.

5. W dniu (...) sierpnia 2007. Minister Pracy i Polityki Społecznej utrzymał w mocy swoją decyzję z (...) czerwca 2007 r.

Skarga w niniejszej sprawie na decyzję z (...) czerwca 2007 r. (punkt 3 powyższego zestawienia) została wniesiona w dniu (...) sierpnia 2007 r. (data na stemplu pocztowym z k. 7v akt sądowych). Wobec powyższego należy uznać, że skarga została wniesiona przed wyczerpaniem administracyjnego toku instancji. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał bowiem decyzję odwoławczą (po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) dopiero w dniu (...) sierpnia 2007 r. (punkt 5 powyższego zestawienia). Jak natomiast stanowi art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć taką sytuację, w której stronie nie przysługuje m.in. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto, w ocenie Sądu, przez "wyczerpanie" należy rozumieć nie tylko złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale też wydanie przez organ, w wyniku takiego wniosku, stosownej decyzji.

Na marginesie należy wskazać, że merytoryczna, sądowa ocena zasadności odmowy uchylenia decyzji z (...) lutego 2006 r. mogłaby mieć miejsce po wniesieniu ewentualnej skargi na decyzję z (...) czerwca 2007 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 punkt 6 oraz art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł, jak w sentencji.