Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2008 r.
II SA/Wa 1619/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA-Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. N. z dnia 17 marca 2008 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. II SA/Wa 1619/07 w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. N., reprezentowanego przez małżonkę S. N., na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) czerwca 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Postanowienie powyższe zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 4 stycznia 2008 r. (k. 70 akt sądowych).

W dniu 18 stycznia 2008 r. skarżący wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie m.in. ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten został rozpoznany postanowieniem z 30 stycznia 2008 r., w którym ustanowiono dla skarżącego adwokata.

Adwokat W. S. został poinformowany przez Okręgową Radę Adwokacką w W. o ustanowieniu go pełnomocnikiem skarżącego w piśmie z dnia 8 lutego 2008 r. W dacie tej upłynął już termin wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 17 marca 2008 r. adw. W. S. wniósł skargę kasacyjną od postanowienia z 19 grudnia 2007 r. W skardze zawarto też wniosek o przywrócenie terminu na jej wniesienie. Pełnomocnik wskazał, że pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącego otrzymał w dniu 10 marca 2008 r., w dniu 13 marca 2008 r. zapoznał się z aktami sprawy, a skargę kasacyjną wniósł w dniu 17 marca 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej w postępowaniu sądowym, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem w tej materii wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i § 2 ustawy procesowej).

Sąd ocenił, że w sprawie wystąpiły warunki przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uchybienie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej nie nastąpiło z winy skarżącego, gdyż w terminie na jej wniesienie został złożony wniosek o prawo pomocy. Uznać należy, że cel incydentalnego postępowania sądowego w przedmiocie przyznania prawa pomocy został zrealizowany dopiero w dniu 10 marca 2008 r. - dopiero w tym dniu wyznaczony w sprawie pełnomocnik otrzymał od skarżącego pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania skarżącego i działania przed sądem. Dopiero więc w tym dniu ustała przyczyna uchybienia terminu, którą był brak profesjonalnego pełnomocnika uprawnionego do sporządzenia skargi kasacyjnej. W ciągu 7 dni od 10 marca 2008 r. pełnomocnik zapoznał się z aktami sprawy, sporządził skargę kasacyjną, wraz z samym wnioskiem o przywrócenie terminu, i wniósł ją w terminie przewidzianym w art. 87 § 1 ustawy procesowej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji.