Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981717

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1616/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Werpachowska (spr.), Sędziowie WSA Ewa Pisula - Dąbrowska, Janusz Walawski, Protokolant specjalista Aleksandra Weiher, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A.K. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.