Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2007 r.
II SA/Wa 1616/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.G. przedstawicielki ustawowej małoletnich M. i N. G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć - zgodnie z § 2 powołanego artykułu - sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Oznacza to, że możliwość rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny istnieje dopiero wówczas, gdy strona wyczerpie administracyjny tok instancji.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi K.G. uczyniła decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Od powyższej decyzji, o czym skarżąca została pouczona, przysługiwał środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), który K.G. mogła wnieść bezpośrednio do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pomimo prawidłowego pouczenia przez organ administracji publicznej o przysługującym środku zaskarżenia od decyzji pierwszej instancji, K.G. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wymienioną powyżej decyzję.

W związku z tym, że przedmiotowa skarga złożona została do Sądu przed wyczerpaniem środków zaskarżenia, które służyły skarżącej w postępowaniu przed organem administracji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że jest ona niedopuszczalna i powinna ulec odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.