Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 marca 2008 r.
II SA/Wa 1615/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. L. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1615/07 w sprawie ze skargi A. L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1615/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Przedmiotowe orzeczenie, wskutek niewniesienia środka odwoławczego w ustawowym terminie, stało się prawomocne od dnia 3 stycznia 2008 r.

W dniu 13 marca 2008 r. do Sądu wpłynęło pismo A. L. (data nadania 11 marca 2008 r.), w którym skarżący wnosi o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 w związku z art. 140 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na pisemny wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dniu od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, która była nieobecna na rozprawie z powodu pozbawienia wolności.

Należy stwierdzić, że skarżący został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia w aktach sprawy k-22). W pouczeniu wyraźnie wskazano, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane stronie na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a złożenie wniosku po upływie tego terminu jest bezskuteczne.

Wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 3 grudnia 2007 r. W związku z powyższym należy stwierdzić, że ostatnim dniem terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia był dzień 10 grudnia 2007 r.

Natomiast A. L. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wskazanego powyżej wyroku wniósł w dniu 11 marca 2008 r. (data stempla pocztowego). Z zestawienia daty ogłoszenia wyroku (3 grudnia 2007 r.) z datą złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia (11 marca 2008 r.), wynika, że przewidziany w ustawie siedmiodniowy termin do złożenia tego wniosku został znacznie przekroczony.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 141 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.