Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2007 r.
II SA/Wa 1610/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wiktorowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.Z. z dnia 17 sierpnia 2007 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi H. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w tej sprawie, 2. ustanowić dla H. Z. w niniejszej sprawie adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

H. Z. wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2007 r., uzupełnionym załączonymi do niego kserokopiami dokumentów źródłowych, zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z treści wniosku, nadesłanych dokumentów źródłowych oraz tych zawartych w aktach administracyjnych przy sprawie II SA/Wa1609/07, wynika, iż łączny dochód w dwuosobowym gospodarstwie domowym skarżącego wynosi (...) zł brutto. Na dochód ten składa się kwota świadczenia emerytalnego, które otrzymuje matka wnioskodawczyni (v. kopia odcinka emerytury - K. 10 akt sprawy).

Jednocześnie, powołując się na dokumenty z akt administracyjnych, skarżąca oświadczyła, iż jej matka jest osoba niepełnosprawną i wymaga stałej opieki osób drugich, a opiekę tę sprawuje właśnie skarżąca. Dodatkowo podniosła, że na stałe comiesięczne wydatki w prowadzonym gospodarstwie domowym składają się opłaty eksploatacyjne za zajmowany lokal mieszkalny ((...) zł), opłaty za energię elektryczną (ok. (...) zł) oraz pozostałe opłaty, w tym koszt zakupu leków dla matki, opłaty za telefon i wyżywienie. Z kolei z załączonego, do formularza wniosku, zaświadczenia wydanego w dniu 27 czerwca 2007 r. przez Prezydenta m. W. o nr (...) (w kserokopii) wynika, ze H. Z. jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy m. W. od dnia 25 lutego 2002 r. jako bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a.), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wniosek w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowy, ponieważ zgodnie z art. 239 pkt 1 lit "a" p.p.s.a. strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, do których zalicza się sprawa ze skargi H. Z.

Dlatego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowiono jak w pkt 1 sentencji.

Odrębnie natomiast należy rozpoznać wniosek w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Podstawą oceny dopuszczalności przyznania prawa pomocy jest bowiem rzeczywista sytuacja materialna w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o przyznanie takiego prawa.

W ocenie Sądu osiągany w gospodarstwie domowym dochód wynoszący (...) zł brutto, co daje kwotę netto wynoszącą (...) zł, przy ustaleniu, iż stanowi on źródło utrzymania dwóch osób i musi dodatkowo wystarczyć na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz kosztów leczenia, nie pozwala H. Z. poczynić niezbędnych oszczędności do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i matki. Należy przy tym zauważyć, że dla oceny możliwości płatniczych skarżącej bez znaczenia pozostaje kwestia, iż koszty utrzymania lokalu są częściowo refinansowane poprzez przyznane świadczenie z pomocy społecznej, ponieważ - po pierwsze - świadczenie to ma właśnie charakter socjalny, a - po drugie - z samego zestawienia łącznej kwoty wydatków z osiąganym dochodem wynika, iż po potrąceniu wydatków pozostałe środki pieniężne nie wystarczają na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Taka zaś sytuacja materialna skarżącej uniemożliwia, zdaniem Sądu, poniesienie wydatków na ustanowienie adwokata. W związku z tym należy uznać, że zostały spełnione określone w art. 246 § 1 p.p.s.a. przesłanki obligujące Sąd do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w pkt 2 sentencji.