Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2007 r.
II SA/Wa 161/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. R. na Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe postanawia: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 stycznia 2007 r. pan (...) W. R. wniósł pismo zatytułowane wniosek, w którym domagał się uchylenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia go na niższe stanowisko służbowe orzeczonej rozkazem personalnym Dowódcy (...) Brygady (...) z dnia (...) października 1990 r. oraz przywrócenia dodatku specjalnego, bez wskazania decyzji jako go tego dodatku pozbawiono. Pismem z dnia 9 lutego 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do sprecyzowania skargo poprze wskazanie organu jakiego, którego działania lub zaniechania skarga dotyczy oraz wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu organu administracji. W piśmie wskazano, że nie spełnienie powyższego wezwania Sądu spowoduje odrzucenie skargi

Skarżący pismem z dnia 14 lutego 2007 r. podniósł, iż skarga dotyczy Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale nie wskazał numeru i daty zaskarżonej decyzji organu. Wskazał jedynie, iż żąda anulowania kary dyscyplinarnej orzeczonej wobec niego w dniu (...) października 1990 r. przez Dowódcę (...) Brygady (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarżący nie zrealizował wezwania Sądu z dnia 9 lutego 2007 r. Skarżący nie przedstawił, jakie orzeczenie Komendanta Głównego Straży Granicznej jest przedmiotem skargi. W tej sytuacji bezspornym jest w sprawie, że skarżący wezwanie pozostawił bez odpowiedzi, wobec czego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). orzekł jak w sentencji.

Należy dodać, że wskazane przez skarżącego orzeczenie z dnia (...) października 1990 r. nie zostało wydane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale przez inny organ orzekający w sprawie w I instancji. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Nie można, zatem przedmiotem skargi uczynić aktu administracyjnego wydanego przez organ I instancji. Skarga taka na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu.