Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 października 2007 r.
II SA/Wa 1570/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia asesor WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2000 r., nr (...) w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia (...) grudnia 2000 r., nr (...) wypowiedział por. A. K. stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej. W doręczonej A. K. w dniu 19 grudnia 2000 r. decyzji organ zawarł pouczenie o przysługującym stronie prawie wniesienia w terminie 14 dni odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na powyższą decyzję A. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się stwierdzenia jej nieważności.

W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o jej odrzucenie.

Pismem z dnia 28 września 2007 r. A. K. wniósł o umorzenie postępowanie w niniejszej sprawie jako bezprzedmiotowego podnosząc, że omyłkowo wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji wniósł do Sądu zamiast do organu nadzorczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę na decyzję można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych w administracyjnym toku instancji.

Mając na względzie treść powyższego przepisu, Sąd w pierwszej kolejności jest obowiązany zbadać, czy skarga wniesiona przez stronę jest dopuszczalna. Skoro przepisy ww. ustawy nie dają Sądowi kompetencji do rozpoznania sprawy administracyjnej (w tym w trybie nadzwyczajnym), zaś rozpoznanie skargi na decyzję wydaną przez organ I instancji, od której przysługuje odwołanie, w świetle powołanego przepisu nie jest możliwe, to skargę wniesioną przez A. K. należało odrzucić jako niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.