Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2007 r.
II SA/Wa 1569/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Agnieszka Miernik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Powiatu G. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu G. postanawia-umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie natomiast do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W rozpatrywanej sprawie Powiat G. wniósł w dniu (...) sierpnia 2007 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. z dnia (...) lipca 2007 r., nr (...).

Po otrzymaniu skargi Wojewoda M., w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w dniu (...) września 2007 r. ((...)) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania.

Sąd uznał, iż w związku z uchyleniem przez organ, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, decyzji będącej przedmiotem skargi, postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 oraz § 2 w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.