Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2008 r.
II SA/Wa 1568/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej D. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1568/07 w sprawie ze skargi D. P. - pełnomocnika ustawowego małoletnich N. i M. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie omowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Stosownie zaś do treści art. 175 powołanej wyżej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej.

Natomiast wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 powołanej ustawy).

Tymczasem D. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 15 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego) skargę kasacyjną, która nie spełnia wymogów przewidzianych w treści art. 175 ww. ustawy, to znaczy nie została sporządzona ani podpisana przez osobę do tego uprawnioną. Ponadto w skardze tej nie wskazano podstaw kasacyjnych, a zatem skarga kasacyjna wniesiona przez skarżącą dotknięta jest nieusuwalnymi brakami, które w świetle art. 175 oraz 176 powołanej ustawy czynią tę skargę niedopuszczalną.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.