Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826733

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2015 r.
II SA/Wa 1554/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Picho po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W następstwie wniesionej skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...), skarżący J. S. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu podał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym, nie posiada majątku, kosztowności, oszczędności. Oświadczył, że utrzymuje się z renty (...) z ZUS w wysokości (...) zł netto. Uzasadniając wniosek wyjaśnił, że od wielu lat leczy się w (...) poradni, z uwagi na chorobę otrzymał czasowo rentę z ZUS, w najbliższej przyszłości jego stan zdrowia ponownie będzie weryfikowany przez lekarza orzecznika ZUS. W jego ocenie nie jest on w stanie ponosić jakichkolwiek kosztów sądowych, a ponadto ma trudności z tym, aby za otrzymywaną kwotę przeżyć, bo jak to określił, jest to to wegetacja. Dodał, że nie jest w stanie nic zaoszczędzić, gdyż renta inwalidzka jest za mała.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2). W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Jak wynika ze złożonego przez J. S. oświadczenia jego źródłem utrzymania jest jedynie renta (...) w wysokości (...) zł. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji majątkowej referendarz sądowy uznał, że wnioskodawca z kwoty tej nie jest w stanie samodzielnie i bez uszczerbku dla własnego utrzymania ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych, Wykazany dochód jest jedynym źródłem utrzymania wnioskodawcy, nie ma on żadnych oszczędności i innych źródeł utrzymania. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Z tego względu, uznając wniosek za zasadny na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.