Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856213

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2013 r.
II SA/Wa 1552/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Antoniuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Ł.W. z dnia 20 czerwca 2013 r. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi T.W. na decyzję Rektora Uniwersytetu (...) w W. z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie niewyrażenia zgody na uczestnictwo w wykładach monograficznych postanawia: przyznać adwokatowi Ł.W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 180 zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23% stawkę podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 lipca 2013 r. pełnomocnik z urzędu T.W. - adwokat Ł.W. - wniósł sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1552/12, którym odmówiono ww. adwokatowi przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stosownie zaś do treści art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.), w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zaskarżone postanowienie traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Oznacza to, że złożony wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy jest w całości rozpoznawany przez Sąd w świetle przesłanek z art. 250 p.p.s.a., a Sąd orzekając w tym zakresie nie jest w żaden sposób związany wcześniej wydanym orzeczeniem.

I tak, w dniu 20 czerwca 2013 r. adwokat Ł.W., pełnomocnik z urzędu T.W., zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy - sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego w sprawie wyroku.

Jednocześnie w samej treści wniosku pełnomocnik oświadczył, że koszty udzielonej pomocy prawnej nie zostały pokryte w całości. Nadto oświadczył, że sporządzoną przez siebie opinię przesłał skarżącemu oraz Dziekanowi ORA w W.

W myśl zaś art. 250 p.p.s.a., wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Wynagrodzenie przyznaje wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu określonym w przepisach art. 258-261 p.p.s.a.

Z akt sprawy wynika, że wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w W., jako pełnomocnik z urzędu T.W., adwokat sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, a tym samym dokonał czynności, której koszt ponosi Skarb Państwa według zasad określonych w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Otóż w myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" tego rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji, w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna ani decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego, wynosi 240 zł.

W myśl zaś § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" ww. rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie wynagrodzenie adwokata ustanowionego z urzędu wynosi 180 zł, bowiem opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej sporządził adwokat, który nie występował w sprawie przed Sądem I instancji.

Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Z tych względów uznano, że pełnomocnikowi należy przyznać wynagrodzenie za zastępstwo prawne w kwocie 180 zł podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług w oparciu o art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 z późn. zm.) w zw. z powołanym § 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

Z tych względów na podstawie art. 250 w zw. z art. 260 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.