Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1550/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.Z. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia - sprostować z urzędu w wierszu trzecim od góry w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2006 r. oczywistą omyłkę w oznaczeniu daty wydania postanowienia, w ten sposób, że w miejsce "2006 r." wpisać "2007 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmawiającego przyznania prawa pomocy M.Z. w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z (...) skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, wystąpiła oczywista omyłka polegająca na błędnym oznaczeniu daty wydania orzeczenia. Powyższe postanowienie zostało wydane w dniu 29 października 2007 r., a nie w dniu 29 października 2006 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 166 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji postanowienia.