Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826732

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
II SA/Wa 1544/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Picho po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Z. M. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: przyznać Z. M. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokacka w W.

Uzasadnienie faktyczne

W toku postępowania sądowego skarżący Z. M. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata. W oświadczeni złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca wyjaśnił, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym i utrzymuje się z dochodu miesięcznego w wysokości (...) zł. Ujawnił również, że posiada dom o powierzchni (...) m2. Uzasadniając wniosek dodał, że sprawa, której dotyczy skarga jest trudna i dlatego konieczne jest przyznanie pełnomocnika. Wnioskodawcza oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

Rozpoznając wniosek na wstępie należy stwierdzić, że stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej jako p.p.s.a. może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym - wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 ustawy). Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym następuje - gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 powołanej ustawy).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że Z. M. wykazał, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Przy wykazanym dochodzie, który stanowi jego jedyne źródło utrzymania w sposób oczywisty nie byłby w stanie samodzielnie i bez uszczerbku dla swojego utrzymania opłacić kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.