Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856212

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2013 r.
II SA/Wa 1539/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić A. D. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. A. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do jej wniesienia, podnosząc, że przedmiotowa decyzja nie została mu doręczona na wskazany przez niego adres, lecz przesłana na adres zakładu pracy - (...) w (...), co uniemożliwiło mu zapoznanie się z powyższą decyzją.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Kluczową kwestią w sprawie jest ustalenie, czy doszło do skutecznego doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji. Fakt prawidłowego doręczenia decyzji ma doniosłe znaczenie prawne, gdyż z nim związane są skutki materialne i procesowe. Należy wskazać, że generalną zasadą doręczenia pism osobom fizycznym, wynikającą z art. 42 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), jest doręczanie pism w mieszkaniu lub miejscu pracy (§ 1), a także w lokalu organu administracji publicznej (§ 2) bądź w każdym miejscu gdzie adresata zastanie (§ 3). Jest to tzw. doręczenie właściwe. Okoliczność faktycznego miejsca pobytu "adresata" musi być każdorazowo znana organowi prowadzącemu postępowanie, aby możliwe było doręczenie urzędowej korespondencji przede wszystkim bezpośrednio do rąk adresata pisma urzędowego.

W ocenie Sądu, obowiązkiem organu jest ustalenie prawidłowego adresu strony.

W świetle zaistniałego w sprawie stanu faktycznego, znajdującego odzwierciedlenie w nadesłanych przez organ wraz z odpowiedzią na skargę dokumentach, bezspornym jest, iż we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, skierowanym do organu, strona wskazała adres domowy jako adres do korespondencji (k-1 i k-2 akt administracyjnych). Natomiast decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego z dnia (...) grudnia 2012 r. została skierowana do skarżącego na adres Instytutu (...) w (...).

W ocenie Sądu, opisany powyżej stan sprawy oznacza, iż zaskarżona decyzja nie została doręczona stronie skutecznie i w związku z tym wniesiona przez A. D. skarga podlega odrzuceniu, jako przedwczesna.

Należy podkreślić, iż dopiero po prawidłowym doręczeniu skarżącemu decyzji z dnia (...) grudnia 2012 r., stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie podanym w art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jak przyjęto w orzecznictwie, brak doręczenia względnie ustalenie, że zostało ono dokonane z obrazą przepisów określonych w art. 39-49 k.p.a., traktujących o doręczeniu, oznacza, iż termin do dokonania określonej czynności, w tym przypadku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie rozpoczął swego biegu (wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 1996 r., sygn. akt SA/Ka 2966/95, dostępne http://www.nsa.gov.pl).

Ponadto, jak przyjmuje się w piśmiennictwie, adresat pisma nie powinien ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji niezawinionych przez siebie uchybień przy doręczaniu mu korespondencji, będących wynikiem zaniedbań organu lub podmiotu dokonującego doręczenia, a wszelkie pojawiające się w tym zakresie wątpliwości winny być interpretowane i oceniane na jego korzyść. Prawidłowo dokonane doręczenie uznawane jest za jeden z kluczowych warunków przestrzegania praw strony w postępowaniu administracyjnym.

Skoro zatem skarżący, we wniosku wszczynającym postępowanie administracyjne z dnia (...) października 2011 r. oraz z dnia (...) listopada 2011 r., wprost wskazuje organowi adres do doręczeń, to na organie spoczywa obowiązek doręczania korespondencji, związanej z prowadzoną sprawą, na tenże wskazany adres.

Chociaż żaden przepis k.p.a. nie wskazuje wprost możliwości wyznaczenia przez stronę adresu "do korespondencji" lub "do doręczeń", tak jak to uczynił skarżący, nie oznacza to jednak - zdaniem Sądu - że wskazanie organowi takiego adresu nie jest wiążące dla organów (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 89/11, LEX nr 1150609).

W związku z tym, organ obowiązany jest dokonać prawidłowego doręczenia decyzji, na adres wskazany przez A. D. we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, które otworzy bieg terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu z dnia (...) grudnia 2012 r. i umożliwi stronie skarżącej skorzystanie z tego prawa.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.