Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2007 r.
II SA/Wa 1531/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.C. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) L.C. wniósł, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 5 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1531/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony żonie skarżącego w dniu 15 października 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy) i wobec jego niezaskarżenia postanowienie stało się prawomocne.

Z akt sprawy wynika, że od powyższego postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi zażalenie nie zostało wniesione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Jak wynika z akt sprawy decyzja Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. została doręczona skarżącemu w dniu 31 maja 2007 r. Termin do wniesienia skargi od zaskarżonej decyzji upłynął zatem w dniu 2 lipca 2007 r. Tymczasem skarga została wniesiona w dniu 30 lipca 2007 r.

Skoro skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia zaś wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia został prawomocnie odrzucony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę odrzucił.