Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 października 2007 r.
II SA/Wa 1531/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia postanawia - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

L.C. w dniu 30 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego) wniósł, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że przekroczenie terminu do wniesienia skargi nastąpiło wskutek błędnego pouczenia przez organ administracji publicznej o sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Wskazał, iż w związku z omyłkowym zaadresowaniem skargi z dnia 29 czerwca 2007 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej pismem z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) poinformowała go, iż skarga ta została niewłaściwie skierowana, bowiem zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jednocześnie wskazała, iż brak właściwego pouczenia o trybie wnoszenia skargi może stanowić podstawę do przywrócenia terminu do jej wniesienia, a termin ten może być przywrócony na wniosek skarżącego, w którym należy podać okoliczności uprawdopodobniające brak winy w niedochowaniu terminu. Wniosek taki należy załączyć do skargi i złożyć do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu.

Reasumując skarżący podkreślił, iż gdyby został właściwie pouczony przez organ co do środka zaskarżenia od ostatecznej decyzji administracyjnej to z pewnością złożyłby skargę we właściwy sposób i we właściwym terminie.

W celu uprawdopodobnienia okoliczności potwierdzających, iż wniosek o przywrócenie terminu został wniesiony do Sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, pismem z dnia 14 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącego, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, do udzielenia informacji, w terminie 7 dni, kiedy otrzymał pismo Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...), w którym został on pouczony o możliwości złożenia powyższego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu, skarżący w piśmie z dnia 28 września 2007 r. wskazał, iż przedmiotowe pismo otrzymał w dniu 11 lipca 2007 r.

Pełnomocnik organu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pozostawił do uznania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie natomiast do treści art. 87 tej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (§ 3). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 powołanej ustawy).

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 tej ustawy).

Oznacza to, że w pierwszej kolejności Sąd zobowiązany jest zbadać, czy wniosek o przywrócenie terminu został złożony, w zakreślonym przez ustawodawcę w art. 87 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, terminie.

W przedmiotowej sprawie Sąd przyjął, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia ustała w dniu 11 lipca 2007 r., tj. w dniu doręczenia skarżącemu pisma Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...), w którym został on pouczony o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Mając na względzie to ustalenie stwierdzić należy, że L.C. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi powinien wnieść najpóźniej w dniu 18 lipca 2007 r. Tymczasem złożenie przez skarżącego w dniu 30 lipca 2007 r. (data stempla pocztowego), za pośrednictwem organu, wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazuje, że został on wniesiony z przekroczeniem 7 dniowego terminu określonego w art. 87 § 1 powołanej ustawy i jako spóźniony podlega odrzuceniu (art. 88 tej ustawy).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 88 w zw. z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.