Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1582417

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
II SA/Wa 1512/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. M. o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1512/13 w sprawie ze skargi P. M. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat z tytułu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym postanawia: sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. II SA/Wa 1512/13 w ten sposób, że: w uzasadnieniu wyroku, na stronie dwunastej, w wierszu 1 od góry w miejsce: "ok. godziny czasu dziennie, pół godziny w jedną stronę" wpisać: "20 minut dziennie".

Uzasadnienie faktyczne

P. M. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o sprostowanie wyroku tego Sądu z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1512/13 wydanego w sprawie z jego skargi na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu zwiększonej wysługi lat z tytułu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki.

Natomiast zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie sprostowanie wyroku może nastąpić również na wniosek strony. O możliwości złożenia wniosku w tym zakresie stanowią wprost dalsze przepisy ustawy, w tym m.in. przepis art. 159 cytowanej ustawy, wskazujący, że "wniosek o sprostowanie" nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia i art. 194 § 1 pkt 5 cytowanej ustawy przewidujący prawo do zażalenia m.in. na odmowę sprostowania orzeczenia. Oznacza to, iż wniosek o sprostowanie może złożyć każdy uczestnik postępowania na prawach strony (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek "Prawo o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Wydanie II, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, str. 335-336).

W uzasadnieniu wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1512/13 omyłkowo określono czas, jaki zajmował skarżącemu dojazd do szkoły i z powrotem. Zamiast "20 minut dziennie" wskazano "około godzinę dziennie, po pół godziny w jedną stronę". Tymczasem zarówno z decyzji organu I instancji, jak i z zaświadczenia przedłożonego przez skarżącego w postepowaniu administracyjnym, wynika, że powyższy okres wynosił 20 minut dziennie.

Z tych względów, na podstawie art. 156 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.