Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856210

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 września 2013 r.
II SA/Wa 1504/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji nr (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji nr (...) z dnia (...) czerwca 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi J. L. jest decyzja Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską. Do przedmiotowej skargi dołączony został wniosek o wstrzymanie wykonania wymienionej decyzji. W uzasadnieniu wniosku podano, że niezwłoczne wykonanie decyzji spowoduje, że w razie korzystnego rozstrzygnięcia sądowego przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe.

W odpowiedzi na skargę organ podniósł, iż J. L. nie wskazał żadnych okoliczności, które uprawdopodobniałyby zasadność wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Obowiązek uprawdopodobnienia zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a., spoczywa na wnioskodawcy (zob. postanowienie NSA sygn. akt II OSK 2914/12 LEX nr 1240731).

W ocenie Sądu, skarżący nie uprawdopodobnił możliwości zaistnienia w niniejszej sprawie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wskazał żadnej okoliczności, która mogłaby powodować konieczność przyznania stronie ochrony tymczasowej.

Jako okoliczności, które mogłyby być oceniane w toku niniejszego postępowania, nie można zaś uznać zarzutów skargi dotyczących niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji, gdyż te, badane będą w toku rozpoznawania skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji.

Wobec tego, że strona nie wykazała zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w ocenie Sądu, dokonanej na podstawie akt postępowania administracyjnego, w sprawie niniejszej nie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, brak było podstaw do uwzględnienia wniosku strony. Sąd wziął pod uwagę, że przedmiotem sprawy jest orzeczenie o cofnięciu pozwolenia na broń, z czym wiąże się wskazany w art. 22 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576), obowiązek niezwłocznego zbycia broni wraz z amunicją.

Z tego względu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.