Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826725

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2015 r.
II SA/Wa 1431/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego zwrotu wniosku w sprawie składników uposażenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych 2. przyznać J. R. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. R. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata celem sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że pozostaje sam w gospodarstwie domowym, utrzymuje się z dochodu osiąganego z tytułu emerytury w wysokości ok. 2.102 zł netto (od marca 2015 r.). Skarżący oświadczył, że nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Zajmuje lokal mieszkalny o pow. 56 m2 w ramach gminnego zasobu mieszkaniowego. Znacząca część wydatków przypada na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz pokrycie kosztów badań diagnostycznych. Do wniosku Skarżący dołączył kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanej emerytury, opłat za czynsz, za mieszkanie 305,37 zł oraz energię elektryczną 135,63 zł. Ponadto w piśmie z 24 sierpnia 2015 Skarżący oświadczył, że ponosi miesięczne wydatki na wyżywienie w kwocie około 1.000 zł, na bilet miesięczny 75 zł, na kartę telefoniczną 30 zł, środki higieniczne i odzież około 150 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Rozpoznając wniosek, na wstępie należy stwierdzić, że stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej jako p.p.s.a. może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - wówczas obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, lub w zakresie częściowym - wówczas obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych i wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1, § 2 i § 3 ustawy). Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 powołanej ustawy).

Mając na uwadze okoliczności niniejszej sprawy uznać należy, że J. R. wykazał, iż znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. Skoro ponoszone miesięczne niezbędne wydatki jak wyżywienie, leki, czynsz itp. pokrywają niemal w całości kwotę uzyskiwanego dochodu, to uznać należy, że nie jest on w stanie ponieść wydatków na ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Natomiast w odniesieniu do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy wyjaśnić, że Skarżący w niniejszej sprawie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. W myśl tego przepisu nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Niniejsza sprawa dotyczy właśnie tej kategorii spraw. Ustawowy charakter zwolnienia oznacza, że strona skarżąca działanie organu w tej kategorii spraw nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych już od momentu wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (wniesienia skargi) poprzez cały tok tego postępowania, zarówno przed sądem pierwszej instancji - wojewódzkim sądem administracyjnym - jak i przed sądem II instancji - Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z kolei, zgodnie z art. 262 p.p.s.a., przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W konsekwencji wniosek strony, która korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, a występuje o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, podlega rozpoznaniu tylko w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego. W pozostałym bowiem zakresie o zwolnieniu od kosztów sądowych rozstrzyga sama ustawa. W odróżnieniu od zwolnienia mocą postanowienia sądu lub referendarza sądowego (zwolnienie podmiotowe zależne od sytuacji majątkowej strony), zwolnienie ustawowe ma charakter przedmiotowy i jest niezależne od sytuacji majątkowej strony i jej możliwości płatniczych.

Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.