Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735929

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2018 r.
II SA/Wa 1416/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Lipiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 września 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni - pod rygorem jej odrzucenia. Odpis tego zarządzenia został doręczony stronie skarżącej w dniu 2 października 2018 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 i 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący mimo wezwania Sądu doręczonego wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania w wyznaczonym terminie, nie uiścił należnego wpisu.

Wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi, podlega ona odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.