Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826722

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2015 r.
II SA/Wa 1414/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Picho po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1. przyznać R. S. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego o którego wyznaczenie zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., 2. w pozostałym zakresie odmówić przyznania R. S. prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W toku postępowania w następstwie wniesionej skargi R. S. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

W oświadczeniu wskazał, że od 2007 r. przebywa w Zakładzie Karnym, w którym jest zatrudniony odpłatnie w wymiarze (...) etatu. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie w wysokości około (...) zł,. Wskazał, że jest ojcem trzech córek i jest zobowiązany do płacenia alimentów w wysokości (...) zł miesięcznie. Zadłużenie z tego tytułu przekracza (...) zł. Wnioskodawca ujawnił, że nie posiada majątku, jak również nie zatrudnia i nie pozostaje z adwokatem lub radca prawnym w innym stosunku prawnym. Do wniosku skarżący załączył kserokopie informacji o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2014, zaświadczenia z dnia (...) lutego 2015 r., potwierdzającego fakt przebywania i zarobkowania w Zakładzie Karnym w K.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2).

W myśl zaś art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Jak wynika ze złożonych przez R. S. oświadczeń jedynym jego źródłem utrzymania jest dochód w wysokości ok. (...) zł miesięcznie. Mając na uwadze to, że wnioskodawca jest osadzony w zakładzie karnym i jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz córek, uznać należy, że wykazał, że jego obecna sytuacja majątkowa nie pozwala mu na poniesienie kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i realizacji zobowiązań alimentacyjnych.

Niemniej jednak brak jest podstaw w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skarżący choć osadzony w Zakładzie Karnym jednak zarobkuje, i jak wynika z nadesłanego do akt zaświadczenia miesięcznie ma do dyspozycji ok. (...) zł. W tej sytuacji nie ma przeszkód, aby z kwoty tej opłacił koszty sądowe z których największa opłata to wpis od skargi w wysokości (...) zł. Dodać należy, że konieczność opłacenia pozostałych kosztów jest rozłożona w czasie i są one zdecydowanie niższe niż kwota wpisu.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.