Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856207

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 października 2013 r.
II SA/Wa 1401/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku T. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego w sprawie ze skargi T. Z. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: przyznać T. Z. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

T. Z. wnioskiem z dnia 6 września 2013 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie w niniejszej sprawie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Wskazał, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Sam prowadzi gospodarstwo domowe. Mieszka w garażu. Podał, że korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (...).

Oświadczył również, że nie posiada żadnego majątku ani oszczędności.

Powyższy wniosek uzupełnił pismem z dnia 4 października 2013 r., do którego dołączył m.in.: kserokopię zaświadczenia z Urzędu Pracy (...) z dnia (...) października 2013 r., że od dnia (...) grudnia 2012 r. jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, kserokopię decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) grudnia 2012 r. o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku, kserokopię zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (...), że korzysta z pomocy ośrodka z powodu ubóstwa, kserokopię decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) maja 2013 r. o przyznaniu zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu żywności w kwocie 150 zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie zaś do art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Na podstawie informacji przedstawionych przez stronę oraz złożonych kserokopii dokumentów, stwierdzić należy, że T. Z. wykazał, iż spełnia przesłankę warunkującą przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. Jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mieszka obecnie w garażu, nie ma żadnych oszczędności, ani majątku, a utrzymuje się z pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.