Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994199

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2015 r.
II SA/Wa 1386/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. M. i R. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. M. i R. M. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) W z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący B. M. i R. M. na urzędowych formularzach PPF (k. 8 i k. 12 akt sądowych) wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosków wskazali, że są siedmioosobową rodziną i nie posiadają żadnego majątku, który mogliby spieniężyć. Utrzymują się z niewysokiego wynagrodzenia z nieregularnych prac dorywczych. Korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, ze Skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe wraz z pięciorgiem dzieci (ur. w 19(...) r., w 19(...) r. w 20(...) r., 20(...) r. i w 20(...) r.), oraz że nie posiadają żadnego majątku. Ponadto z oświadczenia wynika również, że z tytułu zasiłków Skarżąca otrzymuje kwotę około 2.000 - 2.500 zł, a Skarżący z tytułu prac dorywczych otrzymuje około 500 - 1000 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego Skarżący przedłożyli wyciąg z rachunku bankowego, decyzje przyznające zasiłki w ramach pomocy społecznej, rachunki zakupu leków oraz pismo Rzecznika Praw Dziecka z (...) lipca 2015 r. informujące, że Rzecznik Praw Obywatelskich bada sytuację małoletnich dzieci Skarżących. Z pisma wynika, że siedmioosobowa rodzina zamieszkuje w lokalu o powierzchni 24,83 m2 (powierzchnia mieszkalna 13,31 m2). Ponadto w piśmie tym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy W. (...) W. o udzielenie rodzinie wszelkiej pomocy materialnej i pozamaterialnej.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym stosownie do art. 245 § 3 p.p.s.a. obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika.

W niniejszej sprawie Skarżący wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, gdyż wnieśli o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Skarżący posiadają bardzo niskie dochody otrzymywane w ramach pomocy społecznej oraz dorywczej i nieregularnej pracy. Ponadto Skarżący nie posiadają żadnego majątku.

W związku z powyższym, należy uznać, że Skarżący wykazali, że nie są w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.