Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2018 r.
II SA/Wa 1379/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) im. (...) w (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia do oddziału przedszkolnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2018 r., zatytułowanym "Odwołanie od decyzji rozstrzygnięcia komisji Rady Rekrutacyjnej" M. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr (...) im. (...) w (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

Zarządzeniem z dnia 12 września 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca ww. wezwanie do uiszczenia wpisu, była dwukrotnie awizowana, a następnie została zwrócona do Sądu. Zarządzeniem z dnia 15 października 2018 r. została uznana za doręczoną w trybie art. 73 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), cytowana dalej jako p.p.s.a., z dniem 1 października 2018 r.

Zgodnie z informacją udzieloną w dniu 17 października 2018 r., w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Artykuł 220 § 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, że skarżąca nie wykonała wezwania Sądu do uiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym do tego terminie, co skutkuje odrzuceniem skargi. Korespondencja zawierająca wezwanie z dnia 12 września 2018 r., została uznana za doręczoną w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 1 października 2018 r., a zatem 7-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych oraz opłacenie wpisu od skargi upływał z dniem 8 października 2018 r. Skarżąca w powyższym terminie nie uiściła należnego wpisu sądowego, a zatem wniesiona przez nią skarga, jako nieopłacona, podlega odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.