Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2015 r.
II SA/Wa 137/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Lucyna Picho po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego A. F. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi E. M. i W. M. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego A. F. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłat kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz 23% tytułem podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny A. F. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżących w niniejszej sprawie przed sądem I instancji (k-162 akt).

Wyznaczony pełnomocnik pismem z dnia 9 lipca 2015 r., wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu załączając do wniosku opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie. Radca prawny wniósł o zasądzenie stawki w wysokości 150% podwyższonej o stawkę podatku od towarów i usług stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b w związku z art. 15 pkt 1 i § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - p.p.s.a.), wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Wynagrodzenie to jest przyznawane przez wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu, określonym w przepisach art. 258-261 tej ustawy. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radcy prawnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490), zwanym dalej rozporządzeniem. Stosownie do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia wysokość stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna w drugiej instancji polegała na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zaznaczyć również należy, że wnioskodawca reprezentował skarżącego w toku postępowania prowadzonego w pierwszej instancji, za co referendarz sądowy postanowieniem z dnia 18 maja 2015 r. zasądził mu koszty nieopłaconej pomocy prawnej. W tej sytuacji stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 120 zł za postępowanie drugoinstancyjne (nie jak wnioskuje pełnomocnik 150% stawki minimalnej, to jest 180 zł skoro prowadzi sprawę nadal ten sam pełnomocnik), które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania niniejszego postanowienia 23%. Oznacza to, że w tym przypadku, kwota podatku wynosi 27,60 zł. Ponadto, w niniejszej sprawie zostało złożone, stosownie do § 16 rozporządzenia, wymagane oświadczenie.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. oraz stosownie do § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji.

Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.