Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2018 r.
II SA/Wa 1364/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Marcinkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. reprezentowanego przez opiekuna T. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

U Z AS D N I E N I E

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Zgodnie z art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

W dniu 25 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania K. K. renty rodzinnej w drodze wyjątku. Skarga ta została podpisana przez T. K. W nadesłanych przez organ aktach sprawy znajdowała się kopia zaświadczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w (...) Wydział Rodzinny i Nieletnich, z którego wynikało, że K. K. jest ubezwłasnowolniony całkowicie, a jego matka T. K. jest jego opiekunem.

Pismem z 9 sierpnia 2018 r. Sąd wezwał T. K. do nadesłania oryginału bądź odpisu dokumentu stwierdzającego, że jest ona opiekunem całkowicie ubezwłasnowolnionego K. K. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenie skargi. Wezwanie to zostało doręczone T. K. w dniu 14 sierpnia 2018 r. T. K. nie odpowiedziała na to wezwanie. W tej sytuacji pismem z dnia 18 września 2018 r. Sąd ponowił wezwanie. Sąd poinformował dodatkowo T. K., że dokument taki jest niezbędny do wykazania, że była ona uprawniona do wniesienia skargi w imieniu jej ubezwłasnowolnionego syna. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 24 września 2018 r.

T. K. mimo prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania wezwania oraz upływu wyznaczonego terminu nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.