Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981706

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1356/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA - Danuta Kania Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Sędzia WSA - Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi R. L. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w całości - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.