Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981705

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1354/15
Prawo do informacjji publicznej a ochrona prywatności.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.).

Sędziowie WSA: Janusz Walawski, Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2016 r. sprawy ze skargi K.I. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą z dnia (...) czerwca 2015 r.,

2. zasądza od Prezesa Rady Ministrów na rzecz skarżącego K.I. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.