Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2913303

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2010 r.
II SA/Wa 1348/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia miejsca pełnienia służby postanawia uchylić postanowienie stwierdzające, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Wa 1348/09 jest prawomocne

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.