Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826715

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2015 r.
II SA/Wa 1342/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. I. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do pełnienia służby postanawia:

1.

stwierdzić swoją niewłaściwość,

2.

przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zgodnie z właściwością miejscową.

Uzasadnienie faktyczne

M. I. wniósł w dniu 25 czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w (...) z dnia (...) marca 2015 r. nr (...).

Następnie Centralna Komisja Lekarska przekazała ww. skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Organ poinformował jednoczenie, że z dniem 1 lipca 2015 r. zlikwidowana została Okręgowa Komisja Lekarska w (...), natomiast sprawy prowadzone przez okręgowe komisje lekarskie prowadzi Centralna Komisja Lekarska zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1822).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd przed przystąpieniem do rozpoznania skargi w pierwszej kolejności zobowiązany jest zbadać swoją właściwość miejscową do jej rozpoznania, a dopiero w następstwie tego ustalenia ją rozpoznać, bądź przekazać według właściwości innemu sądowi administracyjnemu.

W myśl art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 59 § 1 p.p.s.a.).

Przedmiotowa skarga została wniesiona w dniu 25 czerwca 2015 r. W tym dniu istniał jeszcze organ, który wydał zaskarżone orzeczenie - Okręgowa Komisja Lekarska w (...). Organ ten miał siedzibę w (...), zgodnie zatem z art. 13 § 2 w związku z art. 14 p.p.s.a. do rozpoznania skargi M. I. właściwy pozostaje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 oraz art. 14 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.